Telefoonnummer

06 - 20335058

E-mail

loniabbink@gmail.com

Openingstijden

9:00 - 21:00

Algemene voorwaarden van Being You, behandelende therapeut Loni Abbink-Keizers.

  1. Vertrouwelijkheid: De therapeut behoort te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De cliënt heeft recht in inzage eigen dossier.
  2.  Algemeen: Being You is een praktijk natuurgeneeskundige behandelingen, meditatie- en Reiki scholing. Wij werken alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail of WhatsApp gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.       
  3. Betaling en Tarieven: Tarieven zijn gepubliceerd op de website en worden tijdens intake en/of bij het maken van de afspraak aangegeven. Betaling kan contant of via factuur. De behandelingen natuurgeneeskunde kunnen gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij niet tijdig afmelden ( 24 uur voor de geplande afspraak) of het niet komen opdagen wordt altijd een consult in rekening gebracht.
  4.  Uw privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn voor de behandeling. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Zie privacyverklaring.

Klacht en tuchtrecht voor cliënt

Als VBAG-geregistreerd natuurgeneeskundig therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd.

Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Voor meer informatie: klik hier